Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de web omgeving van Solarverhuur. Solarverhuur vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Daarom zorgen wij ervoor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens en hebben wij speciaal voor dit doel een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Ter bescherming van uw data hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens om contact met u op te nemen. Bij verdere dienstverlening wordt u nader geïnformeerd omtrent de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek of bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@solarverhuur.nl. Wij nemen hierover dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Solarverhuur maakt gebruik van Google Analytics cookies en Hotjar. Wij maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Verder maken wij gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit is ook de reden dat wij gebruik maken van de service Hotjar, om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen van het gedrag en de apparaten van de gebruikers.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Plaats nu zonnepanelen op je dak zonder investering. Bij Solarverhuur kan het. Voor een vast maandbedrag wek je niet alleen zelf schone duurzame stroom op, maar houd je ook nog eens geld over.